Organisatsioon

Seltsist

Eesti Lastearstide Selts (ELS) on avalikes huvides ning ELS põhikirja alusel tegutsev heategevuslik ühing. ELS koondab endas arste, lastearste ja teisi laste tervishoiuga seotud erialadel töötavaid kõrgharidusega spetsialiste, samuti juriidilisi isikuid, kes oma tegevusega aitavad kaasa ELS eesmärkide saavutamisele.

ELS tegevuse eesmärkideks on:

 • lastearstide erialaste teadmiste süsteemipärane edendamine;
 • lastearstide omavahelise suhtluse tihendamine;
 • interdistsiplinaarse koostöö edendamine;
 • pediaatrilise teadustöö koordineerimine;
 • avalikkuse teavitamine laste terviseprobleemidest, lastehaigustest ja nende vältimisviisidest;
 • tervishoiupoliitika kujundamine pediaatria valdkonnas ja tervishoiu planeerimisest osa võtmine;
 • elanikkonnale osutatava pediaatrilise abi kvaliteedi kontrollimine.

Eesti Lastearstide Selts

 • teeb võrdsetel alustel koostööd erialaseltside ja -liitudega, teadusasutuste ja kõrgkoolidega nii Eestis kui välismaal, samuti seadusandliku ja täidesaatva võimu organitega;
 • korraldab erialalisi ja teaduslikke ning rahvavalgustuslikke ja -hariduslikke üritusi (sh kongressid, konverentsid, koolitused, seminarid, koosolekud), ning heategevuslikke üritusi;
 • koostab ja annab välja raamatuid, kogumikke, metoodilisi juhendeid ja teavitusmaterjale;
 • koostab erialast juhendmaterjali ja korraldab lastearstide sertifitseerimist;
 • asutab piirkondlikke osakondi ja erialasektsioone;
 • annab erialast nõu.

Eesti Lastearstide Seltsil on kaks piirkondliku organisatsiooni (Tallinna osakond ja Tartu osakond) ning kaks erialasektsiooni (allergioloogia ja nooremarstid).

Eesti Lastearstide Selts teeb rahvusvahelist koostööd, olles Euroopa Pediaatrite Akadeemia (EAP) ja Euroopa Pediaatrite Assotsatsiooni (EPA/UNEPSA) liige.

Ajalugu

Alljärgnevalt on välja toodud mõned olulised sündmused Eesti Lastearstide Seltsi kujunemisloos.

 • Eesti Lastearstide Selts asutati 1956. aastal.
 • Kuni 1990. aastani kandis organisatsioon nime Eesti NSV Lastearstide Teaduslik-Meditsiiniline Selts. Nõukogude perioodil oli Eesti selts Üleliidulise Lastearstide Seltsi filiaal. Toona oli seltsil kaks esimeest: Aleksei Vares juhatas seltsi 20 aastat ja dots Leo Tamm 15 aastat.
 • 1990. aastaks oli seltsis ligikaudu 700 liiget. Seoses tervishoiureformidega on aga pediaatrite ja seega ka seltsi liikmete arv järk-järgult vähenenud ja praegu on seltsis veidi üle 300 liikme.
 • 1990. aastal võeti vastu uus põhikiri ja selts nimetati Eesti Lastearstide Seltsiks. Läänemaailma eeskujul nimetati seltsi esimees presidendiks.
 • 1990. aastal alustati ka organisatsiooni häälekandja Eesti Lastearstide Seltsi Sõnumid väljaandmisega. Ajalehe tegevus lõpetati 2004. aastal, kui ilmus viimane, 54. number.
 • Esimene noorte lastearstide konverents peeti 1991. aastal Tartus ja seda inglise keeles, et anda noortele võimalus harjutada võõrkeelset esinemisoskust. Sellest üritusest on saanud järjekestev traditsioon – tõsi küll, edaspidi eestikeelsena.
 • 90. aastate uued olud andsid võimaluse arendada suhteid Euroopa kolleegide ja asutustega. 1992. aastal võeti selts UNEPSA (Union of National Pediatric Societies and Associations) liikmeks ja mõni aeg hiljem ka IPA (International Pediatric Association) liikmeks (liikmelisus peatati 2016. aastal). Praegu on oluline rahvusvaheline koostööpartner EAP (European Academy of Paediatrics).
 • 1993. aastal korraldati Tartus esimene tõeliselt rahvusvaheline ingliskeelne konverents teemal „Keskkond ja lapse tervis“.  See sündumus avas Eesti lastearstidele ka parema võimaluse publitseerida oma artikleid Euroopa ajakirjades.
 • 1994. aastast sai seltsist mittetulundusühing – iseseisev juriidiline isik, millel lasub majandusaruande koostamise kohustus.
 • 1999. aasta finantskriis mõjutas ka Eesti Lastearstide Seltsi, kui ühtäkki selgus, et olemasolevat raha enam kasutada ei saa. Nimelt oli seltsi raha AS ERA Pangas, millele moratooriumi kehtestamise järgselt ei olnud seltsil võimalik teha rahalisi arveldusi. Lõpp hea, kõik hea – suurem osa pangaarvel olnud rahast õnnestus seltsil siiski tagasi saada.

 

Eesti Lastearstide Seltsi presidendid 1956–2022
1956–1975 Aleksei Vares
1975–1990 dots Leo Tamm
1990–1994 dots Anne Ormisson
1994–1998 Mall-Anne Riikjärv, PhD
1998–2001 Heli Grünberg, PhD
2001–2004 Mari Laan, PhD
2004–2007 dots Anne Ormisson
2007–2010 Ülle Einberg
2010–2013 Kaja Julge, PhD
2013–2016 Liis Toome, PhD
2016–2022 Ülle Einberg
2022–… Chris Pruunsild, PhD

Juhatus

Eesti Lasterstide Seltsi (ELS) kõrgeim organ on üldkoosolek. Üldkoosolek valib ELS juhatuse ja revisjonikomisjoni.

Praegune ELS juhatus valiti 2. juunil 2022.

Chris Pruunsild (ELS president)

Maarja Karu (ELS sekretär)

Katrin Köbas (ELS laekur)

Annika Tiit-Vesingi

Aleksandr Peet

Kaire Heilman

Mariliis Hermlin

Põhikiri

31.05.2019

pdf

251.7kb